Nordsjællands Port Center - Leveringsbetingelser på leverancer med montage

Leveringsbetingelser på leverancer med montage

Levering, montage og betalingsbetingelser på ydelser og leverancer
fra Nordsjællands Port Center ApS – 01.03.16

Portleverancen

Det påhviler modtageren at tage imod leverancen, samt at kontrollere antal og godskondition. Reklamation over mangler eller skader bedes omgående (senest 3 dage fra levering) rettet til Nordsjællands Port Center ApS (herefter kaldet NPC) på tlf.: 4499 0019.
Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os ansvar.
Endelig aftale om leverancen er først indgået ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse, og dennes returnering til NPC i underskrevet stand. Kundens ordre/tilbudsaccept kan ligeledes returneres via email (npc@npc.dk) med angivelse af tilbudsnummer. Kun indholdet af denne bekræftelse er bindende for NPC.
Først ved NPCs modtagelse af ordre/tilbudsaccepten fra kunden bestilles leverancen på fabrikken/centrallageret. NPC fremsender her efter informationer til kunden ang. leveringstid/montage dato. Kundens skriftlige ordreaccept er bindende og ordren kan herefter ikke annulleres fra kundens side.
Kunden er forpligtiget til at kontakte NPC ved eventuelle ændringer i forhold til ordren.
Leveringstiden anføres altid efter bedste skøn, men uden bindinger for sælger. En eventuel forsinkelse berettiger ikke til ordreannullering eller erstatningskrav for køber, med mindre den forventede leveringstid overskrides med 4 uger.
Sælger har ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure/ændringer i ordre eller ikke opfyldelse af præstationer fra købers eller tredjemands side.

Opbevaring af leverancen

Ved port leverancer leveres leverancen så tæt på montagetidspunktet som muligt. Det påhviler herefter kunden at drage omsorg for, at varerne opbevares på et tyveri sikkert og tørt sted (minimum sørge for afdækning, samt at der ikke henstilles andre leverancer oven på varerne). Tyveri og skader som følge af dårlige opbevaringsforhold, er leverandøren/NPC uvedkommende. Skader, som følge af dårlige opbevaringsforhold, er leverandøren og NPC uvedkommende og varene henstår derfor fra leveringstidspunktet for købers regning og risiko.

Arbejds- og betalingsspørgsmål

Ordrens montagepris forudsætter at garagen er ryddet i hele arbejdsområdet. Arbejdsområdet vil være i portens bredde + 200 mm i hver side og 4500 mm ind i garagen, og at montage kan foregå i en kontinuerlig arbejdsgang.
Eventuelle gener og ventetid vil blive faktureret særskilt. Montageprisen fordrer et fuldt færdigt skruefast og montageklart porthul. Såfremt der indgår side/overkarme i leverancen fremgår dette altid specificeret i ordrebekræftelsen.
Porte fordrer et vandret plant gulv/underlag i portlysningen afh. til portens tæthed mod gulv, samt funktionalitet. Evt. udbedring/etablering af murfalse og øvrige tilsætninger samt enhver form for fugning indgår ikke i leverancen medmindre dette er specifikt beskrevet i ordrebekræftelsen.
Der tages forbehold for eventuelle skader i forbindelse med demontage, herunder eventuelle mur- og malerreparationer.
Det påhviler kunden at sørge for adgang til 230 V til brug for montagearbejdet.
Ved alle former for eldrevne porte må fremføring af fødestrøm til el-motor, eventuelt ved forlængerledning, ske hurtigst muligt, så den elektriske installation (indkøring) kan foretages inden montøren forlader pladsen. Eventuelt genbesøg i denne forbindelse indgår ikke i ordren og faktureres derfor særskilt.

Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver NPCs ejendom indtil alle fordringer, der knytter sig til forretningsforholdet, er betalt.

Betalingsbetingelser

Sælger kan frit vælge at opkræve accontobetaling/depositum ved kundens ordreaccept. Betalingsbetingelserne fremgår altid af ordrebekræftelsen.
Sælger kan frit vælge at fakturere såvel levering og montage beløbet samlet som separat med 8 dage netto fra påbegyndt montage.
En eventuel forsinkelse af den aftalte montage startdato, giver ikke kunden ret til udskydelse af betalingstidspunktet for selve materiale leverancen.
Rabatter af enhver art ydes ALTID som en kontantrabat og der af kun på betingelse af rettidig betaling. Enhver form for overskridelse af betalingsdatoen, vil automatisk medføre at enhver form for afgivne rabatter ophæves og dermed bortfalder.
Ved betaling efter rettidig betalingsdato beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms.
Er anden rentesats ikke særskilt aftalt, beregnes renten med 7% over Nationalbankens diskonto af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. eventuelle tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
Sælger kan vælge at fakturere et depositum ved kundens ordreaccept. Aftalen vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Garantibetingelser

Ved alle leverancer fra NPC er NPCs leverandørers garantibetingelser gældende. NPC fraskriver sig enhver form garantiforpligtigelse ud over producentens betingelser og kan således ikke gøres ansvarlig for yderligere krav ved evt. fejl og mangler på produkterne.
Ved eventuelle fejl og mangler ved produkter leveret uden montage skal eventuelle defekte dele/komponenter indleveres til NPCs værksted for evt. reparation eller ombytning. Omkostninger i form af timeforbrug til garantireparationer udføres vederlagsfrit for kunden. Omkostninger til fragt bæres alene af kunden.
Ønsker kunden reparation af defekte dele på kundens adresse faktureres dette efter regning.