Nordsjællands Port Center - Leveringsbetingelser på leverancer uden montage

Leveringsbetingelser på leverancer uden montage

Leveringsbetingelser på leverancer uden montage
fra Nordsjællands Port Center ApS
Gældende fra 01.03.16

Materialeleverance

Det påhviler modtageren at tage imod leverancen, samt straks efter modtagelsen at kontrollere antal og godskondition. Reklamation over mangler eller skader bedes omgående (senest 3 dage fra levering) rettet til Nordsjællands Port Center ApS (herefter kaldet NPC) på tlf. 4499 0019.
Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os ansvar.
Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse via post, mail eller fax og kun indholdet af denne er bindende for NPC.
Kundens skriftlige ordre/tilbudsaccept fremsendes enten via mail eller post. Kunden er forpligtiget til at gennemgå og kontrollere de faktuelle mål samt kontakte NPC ved eventuelle ændringer i forhold til ordren. Ordren vil ikke blive bestilt på fabrikken før der foreligger en skriftlig accept.
Leveringstiden anføres efter bedste skøn, men uden binding for sælger, idet en evt. forsinkelse ikke berettiger til ordreannullering eller erstatningskrav for køber, med mindre leveringen forsinkes mere end 4 uger efter den i tilbudet/aftalen angivne leveringsuge.
Sælger har ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure/ændringer i ordre eller ikke opfyldelse af præstationer fra købers eller tredjemands side.

Det påhviler køber at modtage varerne på leveringstidspunktet. Ved leveringen påhviler det endvidere køber at kontrollere leverancen for evt. transportskader. Varer, der ikke aftages ved leveringen, faktureres og tages retur for købers regning og risiko. Varerne vil herefter henstå på vort lager for købers regning og risiko, så længe pladsforholdene tillader dette.

Betalingsbetingelser

Sælger kan frit vælge at fakturere et depositum ved kundens ordreaccept. Depositumets størrelse vil fremgå af ordrebekræftelsen.
I øvrige tilfælde vil betalingsbetingelserne være nævnt på ordrebekræftelse eller faktura.
Ved betaling efter rettidig betalingsdato beregnes et gebyr på 100,00 kr. samt beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms.
Eventuelle afgivne rabatter af enhver art, ydes ALTID som en kontantrabat og ydes kun på betingelse af rettidig betaling, hvorfor enhver overskridelse af betalingsdatoen automatisk medfører at afgivne rabatter ophæves og opkræves til fulde.
Betalingen kan ske enten med kontant eller ved bankoverførsel.

Ved betaling efter rettidig betalingsdato beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms.
Er anden rentesats ikke særskilt aftalt, beregnes renten ud fra den af Nationalbanken til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7%, jf. Rentelovens § 5, stk. 1. Renten beregnes årligt af den til enhver tid værende skyldige rentebærende saldo inkl. eventuelle tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver NPCs ejendom indtil alle fordringer, der knytter sig til forretningsforholdet, er betalt.

Garantibetingelser

Ved alle leverancer fra NPC er NPCs leverandørers garantibetingelser gældende. NPC fraskriver sig enhver form garantiforpligtigelse ud over producentens betingelser og kan således ikke gøres ansvarlig for yderligere krav ved evt. fejl og mangler.
Ved eventuelle fejl og mangler ved produkter leveret uden montage skal eventuelle defekte dele/komponenter indleveres til NPCs værksted for evt. reparation eller ombytning. Omkostninger i form af timeforbrug til garantireparationer udføres vederlagsfrit for kunden. Omkostninger til fragt bæres alene af kunden.
Ønsker kunden reparation af defekte dele på kundens adresse faktureres dette efter regning.